Наукові напрями

Основні напрями наукових досліджень на кафедрі ІСТ зосереджені в області інформаційних технологій і систем на транспорті, включаючи створення науково-обґрунтованих підходів, математичних методів і моделей управління сучасними транспортними системами, а саме:

  1. Підвищення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів, якості виконання транспортної роботи та економічності транспортних перевезень за рахунок створення комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення для оперативного керування у темпі змін ситуацій під час руху динамічних об'єктів;
  2. Застосування супутникових технологій для удосконалення інформаційного забезпечення автоматизованих систем моніторингу і диспетчерського управління автотранспортом;
  3. Оптимізація рішень інженерних та економічних задач на транспорті за рахунок впровадження інформаційних систем і інформаційних та комп’ютерних технологій;
  4. Ергатичні технології моделювання режимів функціонування інтелектуальних транспортних систем.
Кафедра має наукові зв'язки з такими ЗВО як: Національний технічний університет України «КПІ», Національний авіаційний університет, Державний університет телекомунікацій, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-могилянська академія», Київський національний економічний університет, Київський національний торговельно-економічний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет тощо.

Кафедра має наукові зв'язки з такими підрозділами Національної Академії Наук України та галузевими науково-дослідними інститутами як: Інститут кібернетики НАНУ, Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАНУ, Інститут проблем математичних машин і систем НАНУ, Інститут математики НАНУ, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАНУ, Центральний науково-дослідний інститут навігації та управління тощо.

Найбільш вагомі досягнення кафедри за останні три роки полягають у тому, що створені:
  • розроблено основні принципи алгебраїзації маршрутів руху транспортних засобів;
  • розроблено алгоритм комплексної просторово-часової обробки інформації, що реалізує удосконалений метод імовірнісно-геометричного порівняння і мінімізації форматів похибок навігаційних визначень і дозволяє за наявності надлишкових вимірів знижувати рівень слабокорельованих складових похибок визначення координат;
  • розвинена методика кластерізації нестаціонарних часових рядів з метою виділення квазістаціонарних ділянок, яка забезпечує динамічний аналіз часової реалізації без реконструкції модельних рівнянь.
Студенти старших курсів (понад 50%), а також аспіранти кафедри займаються науково-дослідною роботою, яка пов'язана з науковими темами кафедри. Вони приймають участь в роботі багатьох міжнародних науково-технічних конференцій.


Назад