Наукові статті співробітників кафедри за 2019-2024 рр.  2019 рік


 1. Ковальчук О.П. Компютерне моделювання поведінки системи трубопровід рідина, дослідження і оцінка впдилу сил Кореоліса на рух рідини у трубопроводі при різних способах закріплення. / Ковальчук О.П., Гавриленко В.В., Лимарченко О.С. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2019, Вип. 3 , 64-71. (Scopus)

 2. Svatko V., Danchuk V., Bakulich O. Identifying optimal location and necessary quantity of warehouses in logistic system using a radiation therapy method. Transport. 2019. Vol. 34, Issue 2. P. 175-186. DOI: https://doi.org/10.3846/transport.2019.8546

 3. Svatko V., Danchuk V., Bakulich O. Building optimal routes for cargo delivery in megacities. Transport and Telecommunication. 2019. Vol. 20, Issue 2. P. 142-152. DOI: https://doi.org/10.2478/ttj-2019-0013

 4. Silantieva I. Application of spline-fourier transform for radar signal processing/ Shutko, V., Tereshchenko, L., Shutko, M., Silantieva, I., Kolganova, O.// 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2019 – Proceedings – Sсopus

 5. Silantieva I. The Doppler Radar Signals Processing / Shutko, V., Kolganova, O., Silantieva, I., Tereshchenko, L., Shutko, M.// 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 – Proceedings – Sсopus

 6. Котетунов В.Ю. Flexible Agile methodology / В.П. Квасніков, В.Ю. Котетунов, О.С. Комісаренко // Polish journal of science. Polish.-2019.-№14.- Vol.1.-P.48-52.

 7. Баранов Г.Л. Моделювання процесів МІТС зі змінними ситуаціями в часі та просторі / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко, М.С. Мнацаканян // Polish journal of science. Vol.1. No.12. – 2019. – с.30-38.

 8. Баранов Г.Л. Процесні інфологічні моделі в задачах гетерогенної взаємодії складних динамічних систем та нестаціонарного середовища / Г.Л. Баранов, О.С. Комісаренко // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2019. – Вип. 1 (40).-с. 3-12.

 9. Сілантьєва Ю.О. Аналіз діяльності транспортних бірж в Україні/ Б.О. Кушим, Ю.О. Сілантьєва// Збірник наукових праць ДНУЗТ ім.. акад.. В. Лазаряна. – 2019. – Вип.17. – С.22-27. Фахове видання.

 10. Балан В. Г., Харитонова Л. В. Стохастичне моделювання процесу вибору та імплементації інформаційної системи управління на підприємстві // Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7012. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.60

 11. Аль-Аммори Али, Дяченко П.В., Харитонова Л.В., Исаенко Г.Л., Аль-Аммори Х.А. Новые подходы к развитию методологических основ теории информационных процессов и технологий // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2019. – № 32. Р.1. – С. 30–37. (60 с.)

 12. Badayev Yu.I., Gannoshina I.M., Lagodina L.P. Interpolation and approximation by rational curves of bezier and NURBS-curves. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, МДПУ. 2019. Вип. 15. С.10–20.

 13. Brychka S. Meta-analysis: effect of FX interventions on the exchange rate / S. Brychka, D. Klynovskyi, D. Krukovets, A. Oharkov // Modern Economic Studies, 2, – 2019. – P. 24-44.


 14. 2020 рік


 15. Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого плину часу на розв’язки задач розподілу часового ресурсу// Кібернетика і системний аналіз. - 2020. - №6. – С.59-75. (Web of science)

 16. Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Гавриленко О.В., Науменко Ю.О. Research of dynamics of information distribution processes based on diffusion hybrid models// Радиоэлектроника, информатика, управление, 2020. – №2. – С.129-136. (Web of science)

 17. Зайцев Є.О. Програмно-алгоритмічне забезпечення комп’ютеризованих оптико-електронних вимірювачів систем контролю та діагностики механічних дефектів потужних генераторів. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2020. Вип. 55. C. 94–100. DOI: 10.15407/publishing2020.55.095 (Index in Copernicus, Google Scholar)

 18. Измерительный преобразователь для емкостного сенсора воздушного зазора в гидрогенераторе / А.С. Левицкий, Е.А. Зайцев, В.А. Березниченко, А.Е. Сухорукова. Приборы и методы измерений. 2020. №.1(Т.11). С. 33-41. DOI: 10.21122/2220-9506-2020-11-1-33-41. (Index in Web Of Science, Google Scholar)

 19. Зайцев Є.О., Панчик М.В. Фізичні процеси та їх вплив на розвиток дефектів в осерді статора потужних генераторів. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2020. Issue: 224. P. 81–84.(Index in Copernicus, Google Scholar)

 20. Федин С. С., Зубрецкая Н. А. Нейросетевое моделирование и оптимизация технологических параметров контактной точечной сварки // Системні дослідження та інформаційні технології ІПСА, НТУУ КПІ. – 2020. – №2. – С.103-119. (Sсopus)

 21. Petravchuk A. Solvable Lie algebras of derivations of rank one. / A. Petravchuk, K. Sysak // Могилянський математичний журнал. — 2019. — Том 2. — С. 6-10.

 22. Кирилюк В.С. Математичне моделювання напруженого стану в ортотропному електропружному просторі з довільно орієнтованою сфероїдальною порожниною (під внутрішнім тиском) / В.С. Кирилюк, О.І. Левчук, О.В. Гавриленко, М.Б. Вітер, Л.В. Харитонова // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2020. – № 2. – С. 137-148

 23. Харитонова Л.В., Куценко О.Г., Каденко І.М. Концепція довідників дефектів в обладнанні та трубопроводах енергетичних та транспортних систем // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К. : НТУ, 2020. – Вип. 1 (46). - 468 с. - С.387-404

 24. Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого плину часу на розв’язки задач розподілу часового ресурсу// Кібернетика і системний аналіз. - 2020. - №6. – С.59-75.

 25. Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Гавриленко О.В., Науменко Ю.О. Research of dynamics of information distribution processes based on diffusion hybrid models// Радиоэлектроника, информатика, управление, 2020. – №2. – С.129-136.

 26. Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Прохоренко О.М. Інфологічне моделювання технологічних процесів створення перспективних складених матеріалів / Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020. – с.21-34.

 27. Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Моделювання і комп’ютерна реалізація порцій поверхонь на основі кривих 5-го степеня. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2020. № 20. С. 28–34.

 28. Badayev Yu.I., Lagodina L.P. Interpolation by rational surfases of Bezier and NURBS-surfases. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2020. № 19. С. 11–16.

 29. Badayev Yu. I., Lagodina L.P. Approximation by rational surfases of Bezier and NURBS-surfases. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2020. № 18. С. 11–17.


 30. 2021 рік


 31. Ковальчук О.П. Дослідження динамічних ефектів при мікромаштабному імпульсному навантаженні / Ковальчук О.П., Яковенко Н.Д., Бондарчук А.П. // Международный научно-технический журнал Проблеми управления и інформатики. Київ-2021, Вип. 4. -С.61-69.

 32. Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Моделювання і комп’ютерна реалізація векторно-параметричної кривої за заданими двома точками і першими, другими і третіми похідними в них. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2021. № 21. -С.16–22.

 33. Олександр Безверхий , Олександр Куценко. Розробка кросплатформенних додатків / International scientific journal “ Transfer of Innovative Technologies”, Vol.4, No.1 2021, Р. 102-105.

 34. Віталій Шкляр, Сергій Федін. Аналіз завдань технології краудсорсингу для геоінформаційних систем у сфері управління надзвичайними ситуаціями.// International scientific journal "Transfer of Innovative Technologies", Vol 4, No 1 (2021), Р.95-98.

 35. Аль-Аммори Алі, Федін С.С., Харитонова Л.В., Тимченко О.П., Суботіна В.К., Шкляр В.О. Комплексування радіонавігаційної супутникової системи та інших навігаційних систем // The scientific heritage VOL 1, No 63 (63) (2021) Р.16-19.

 36. Baranov G. S.M.A.R.T. Technologies for Transport Tests Networks, Exploitation and Repair Tools / G. Baranov, О. Komisarenko, I. O. Zaitsev,I. Chernytska // 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Smart Systems (ICAIS), 2021, pp.621-625.

 37. Куценко О. Г., Куценко А. Г., Харитонова Л. В. Дослідження розтягу перфорованих пластин методом скінченних елементів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2021. - Вип. №3 – 142 с. -С.55-58.

 38. Ivohin E.V. About audience overlaps in the social media / E.V. Ivohin, P. R. Vavryk, N.V. Rudoman // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер.ФМН. – 2021. – №1. –С.69-73.

 39. Ivohin E.V. An efficient method for solving the problem of channel power distribution taking into account fuzzy constraints on consumption volumes / E.V. Ivohin, L.T. Adzhubey, V.V. Gavrylenko, N.V. Rudoman // Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління». – 2022, №2. –С.122-131.

 40. Bidyuk P. Прогнозування цін акцій з використанням рекурентної нейронної мережі lstm / P. Bidyuk, Y. Huts, V. Gavrilenko, N. Rudoman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 3 (65). –С.64-68.

 41. Ivohin E.V. ONE METHOD FOR ESTIMATION AUDIENCE OVERLAP IN SOCIAL MEDIA / E.V. Ivohin, V.V. Gavrilenko, P.R. Vavryk//Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021, вип.4. –С.51-57.


 42. 2022 рік


 43. Бадаєв Ю.І., Лагодіна Л.П. Моделювання і комп’ютерна реалізація порції поверхні на основі кривих “клотоїди”. Сучасні проблеми моделювання: зб. наукових праць. Мелітополь, 2022. № 23. С. 21–26.

 44. Danchuk V.D.,Svatko V.V., Kunytska O.M., Kush Y.I. Simulation of Processes for Optimizing the Delivery Routes of Goods on Urban Road Networks by a Synergetic Approach // Decision Support Methods in Modern Transportation Systems and Networks. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 208. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71771-1_12 Scopus

 45. Данчук В.Д. Динамічна маршрутизація процесів доставки вантажів у містах на базі синергетичного підходу / В.Д. Данчук, В.В.Сватко, Н.В. Рудоман // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2022. – Вип. 1 (51). – C.159-171.

 46. Акімов Д.Д. Щодо балансування навантаження в додатках з використанням інформаційної технології контейнеризації / Д.Д. Акімов, Д.О. Миронов, Ю.О. Руських, І.К. Сисоєв // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Київ: НТУ, 2022. – 112. – С.227-231.

 47. Сисоєв І.К. Перспективи алгоритмічної мови python в опануванні студентами дисциплін машинного навчання / І.К. Сисоєв, В.В. Гавриленко, О.А. Шумейко, Н.В. Рудоман, В.В. Донець // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – К.: НТУ, 2022. – Вип. 3 (53). – C.337-343.

 48. Сисоєв І.К. Адаптивний алгоритм балансування навантаження в додатках з використанням технології контейнеризації / І.К. Сисоєв, В.В. Гавриленко // Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць. – Полтава, 2022, вип. 1 (67). – С.81-83.

 49. Ivohin E.V. An efficient method for solving the problem of channel power distribution taking into account fuzzy constraints on consumption volumes / E.V. Ivohin , L.T. Adzhubey, V.V. Gavrylenko, N.V. Rudoman // Журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління». – 2022, №2. – С.122-131.

 50. Kirilyuk V. Mathematical modeling of the contact interaction of two elastic transversely isotropic half-spaces, one of which contains a near-surface groove of an elliptical section / V. Kirilyuk, O. Levchuk, V. Gavrilenko // System research and information technologies. 2022, No.1. – 110-123.

 51. Гавриленко В.В. «Про підхід до розв’язання нечіткої задачі комівояжера на основі методу імітації відпалу» / В.В. Гавриленко, Є.В. Івохін, К.Є. Івохіна, Н.В. Рудоман // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Київ, НТУ, 2022. – 112. – С.241-247.

 52. Гавриленко В.В. Про застосування методу імітації відпалу для розв’язання нечіткої задачі комівояжера / В.В. Гавриленко, К.Є. Iвoхiна, Н.В. Рудоман // Системи управління, навігації та зв'язку. Збірник наукових праць. – Полтава, 2022, вип. 3 (69). – С.60-63.

 53. Івохін Є.В. Про вплив нечіткого сприйняття швидкості плину часу на розв'язки оптимізаційних задач планування / Є.В. Івохін, В.В. Гавриленко, К.Є. Івохіна // Штучний інтелект, 2022, т. 27, № 2 (94). – С.93-103.

 54. Безверхий О.І., Донець В В., Чухан Д.А. Аналіз доступності та удосконалення веб-продукту для користувачів з обмеженими можливостями на прикладі http://www.ntu.edu.ua/// Автомобільні дороги і дорожнє будівництво/ Київ; НТУ. 2022. С.217-225 https://doi.org/10.33744/0365-8171-2022-111-217-225

 55. Безверхий О.І., Куценко О.І., Шкабура О. Ю. Типові особливості архітектури односторінкових кросплатформених веб додатків/ Автомобільні дороги і дорожнє будівництво/ Київ; НТУ. 2022. Issue 111, С. 226-233. DOI:10.33744/0365-8171-2022-111-226-233.

 56. Безверхий О.І., Куценко О.І. Особливості застосування мобільних додатків для транспортної галузі. Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науковий журнал. – К. : НТУ, 2022. – Вип. 3 (53). C.51-57 DOI: 10.33744/2308-6645-2022-3-53-051-057

 57. Івохін Є.В. Про деякі методи розв’язання задачі розподілу потужності каналів передачі даних з урахуванням нечітких обмежень на обсяги споживання / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей, П.Р. Ваврик, М.Ф. Махно // Системні дослідження та інформаційні технології, 2022. - №4. – С.88-99. (Scopus)

 58. Івохін Є.В. Реструктуризація моделі «стан-ймовірність вибору» на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць / Є.В. Івохін, О.В.Олецький // Кібернетика і системний аналіз, 2022. – Т.58. - №2. – С.96-107. (WoS)


 59. 2023 рік


 60. Ivohin E.V. On the recursive algorithm for solving the traveling salesman problem on the basis of the data flow optimization method / E.V. Ivohin, V.V. Gavrylenko, K.E. Ivohina // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2023, №3. – С.141-147.

 61. Івохін Є.В. Про один підхід до розв’язання задачі комівояжера за допомогою методу орліна оптимізації потоків даних / Є.В. Івохін, В.В. Гавриленко, Н.В. Омецинська, К.Є. Івохіна, Н.В. Рудоман // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. – К.: Том 34 (73), № 2, 2023. – С.153-157.

 62. Сисоєв І.К. Використання нейронних мереж для оцінки складності запиту у форматі JSON / І.К. Сисоєв, В.В. Гавриленко, О.П. Ковальчук // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Київ: НТУ, 2023. – 113. – С.171-179. DOI: 10.33744/0365-8171-2023-113.2-171-179

 63. Danchuk, V., Comi, A., Wei, C., & Svatko, V. (2023). The optimization of cargo delivery processes with dynamic route updates in smart logistics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(3 (122), 64–73. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.277583

 64. Данчук В.Д. Інтелектуальні транспортні системи як один з головних факторів реалізації концепції Smart Logistics / В.Д. Данчук, В.В. Сватко, В.В. Марченко, Є.С. Попченко// Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науковий журнал. – К. : НТУ, 2023. – Вип. 1 (55). DOI: 10.33744/2308-6645-2023-1-55-089-097


 65. 2024 рік


 66. Gavrylenko V.V. Solving the problem of channel volume's distribution in 3-tier network taking into account fuzzy constraints on consumption volumes / V.V. Gavrylenko, K.E. Ivohina, M.F. Makhno // Modern engineering and innovative technologies, 2024. – №32, Part.1. – Р.36-42. DOI: 10.30890/2567-5273.2024-32-00-043.