Методичні вказівки викладачів кафедри (станом на 01.09.2021 р.)

2001 рік

1. Методичні вказівки "Текстовий редактор Microsoft Word" з курсу "Сучасні комп'ютерні технології" / Укладачі: Гавриленко В.В., Парохненко Л.М. - К.: НТУ, 2001. - 71 с.

2003 рік

2. Фінансовий аналіз засобами EXCEL. Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до проведення лабораторної роботи з теми "Функціональні задачі управління економічними об'єктами як ядро сучасних технологій" курсу "Інформаційні технології та системи" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укладач: Струневич Л.М. - К.: КНТЕУ, 2003 . - 38 с.

2005 рік

3. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Сучасні комп'ютерні технології" для магістрів ІЗДН / Укладачі: Гавриленко В.В., Парохненко Л.М. - К.: НТУ, 2005. - 68 с.

4. Методичні вказівки до виконання практичних занять з циклу дисциплін “Інформаційні технології на транспорті” по темі “Проектування реляційних баз даних предметної області” (для студентів всіх спеціальностей НТУ) / Укладачі: Логачов Є.Г., Москвичова Г.Г. та ін. – К.: НТУ, 2005. – 28 с.

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації та зв'язку на транспорті" / Укладачі: Бєляєвський Л.С., Топольськов Є.О., Сердюк А.А. - К.: НТУ, 2005. - 42 с.

2006 рік

6. Застосування інформаційних технологій на транспорті. Робоча програма та методичні вказівки до вивчення тем курсу, виконання лабораторних робіт і контрольної роботи та контрольні запитання до самостійної роботи студента / Укладачі: Логачов Є.Г., Москвичова Г.Г. та ін. – К.: НТУ, 2006. – 127 с.

7. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання лабораторної роботи з теми "CУБД ACCESS" з дисциплін "Комп'ютерні системи і технології в менеджменті" та "Інформатика і комп'ютерна техніка" для студентів спеціальностей "Менеджмент соціокультурної діяльності" / Укладач: Струневич Л.М. - К. : КНУКМ, 2006. - 92 с.

2007 рік

8. Комп’ютерні технології в розв’язанні задач інвестиційного аналізу. Методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НТУ / Укладачі: Гавриленко В.В., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2007. – 40 с.

9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методи наукових досліджень і патентознавство" для магістрантів спеціальності 8.080401 "Інформаційні управляючі системи і технології" за напрямом "Комп’ютерні науки" / Укладачі: Сукач М.К., Гавриленко В.В. – К.: НТУ, 2007. – 24 с.

10. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів для студентів з спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» за напрямом «Комп’ютерні науки» / Укладачі: Прокудін Г.С., Гавриленко В.В. та ін. - К.: НТУ, 2007. – 40 с.

11. Методичні розробки з підготовки магістерської дипломної роботи для спеціальності 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» / Укладачі: Гавриленко В.В., Сахацька І.К., Парохненко Л.М. – К.: НТУ, 2007. – 14 с.

2008 рік

12. Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів спеціальності 6.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» / Укладачі: Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.

13. Методичні вказівки та програма проведення науково-дослідної практики для студентів спеціальності 8.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» / Укладачі: Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.

14. Методичні вказівки та програма проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» / Укладачі: Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.

15. Методичні вказівки та програма проведення технологічної практики для студентів спеціальності 6.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» / Укладачі: Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 24 с.

16. Методичні вказівки та програма проведення навчальної практики для студентів напряму 0804 «Комп’ютерні науки», фахове спрямування «Інформаційні управляючі системи та технології» / Укладачі: Гавриленко В.В., Сереченок С.Ф., Москвичова Г.Г., Шумейко О.А. – К.: НТУ, 2008. – 16 с.

2011 рік

17. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" / Укл.: Гавриленко В.В., Прокудін Г.С., Булига К.Б. - К.: НТУ, 2011. - 50 с.

18. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з навчальної дисципліни "Моделювання систем" для студентів денної форми навчання напряму "Комп'ютерні науки" фахове спрямування "Інформаційні управляючі системи та технології" / Укл.: Сокульський О.Є., Попенко В.Д., Шумейко О.А., Андреянов Д.В. - К.: НТУ, 2011. - 24 с.

19. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з навчальної дисципліни "Захист інформації" для студентів денної форми навчання по спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" / Укл.: Сокульський О.Є., Попенко В.Д., Шумейко О.А., Андреянов Д.В. - К.: НТУ, 2011. - 24 с.

2012 рік

20. Методичні вказівки до вивчення курсу "Робота викладача в WEB-орієнтованій системі підтримки навчального процесу MOODLE" / Укл.: Гавриленко В.В., Попенко В.Д., Сокульський О.Є., Шумейко О.А. - К.: НТУ, 2012. - 48 с.

21. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи управління базами даних" з модулів Мова SQL для студентів з напряму "Комп'ютерні науки" / Укл.: Логачов Є.Г., Москвичова Г.Г., Сереченок С.Ф. - К.: НТУ, 2012. - 60 c.

22. Робоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Спеціальні питання математичної логіки і алгебраїчних структур" для студентів заочної форми навчання за напрямом "Комп'ютерні науки" / Укл.: Сереченок С.Ф., Клименко О.М. - К.: НТУ, 2012. - 48 c.

2014 рік

23. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи оптимізації" для студентів з напряму "Комп'ютерні науки". Частина 1. / Укл.: В.В. Гавриленко, Л.В. Харитонова, Л.М. Парохненко, А.Н. Аль-Амморі, М.М. Степанов. - К.: НТУ, 2014. - 72 c.

24. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи оптимізації" для студентів з напряму "Комп'ютерні науки". Частина 2. / Укл.: В.В. Гавриленко, Л.В. Харитонова, Л.М. Парохненко, А.Н. Аль-Амморі, М.М. Степанов. - К.: НТУ, 2014. - 60 c.

2017 рік

25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Глобальні супутникові системи навігації і зв'язку на транспорті" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» і 122 «Комп’ютерні науки» / Топольськов Є.О., Аль-Амморі А.Н., Косенко В.Р., Пилипейко С.С. – К.: НТУ, 2017. – с. 83.

26. Методичні вказівки та програма проведення навчальної практики для студентів денної форми навчання, перший рівень вищої освіти: ступінь – бакалавра, галузь знань 12 «Інформаційні технології», освітня програма «Інженерія програмного забезпечення», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Гавриленко В.В., Шумейко О.А., Ковальчук О.П., Донець В.В. – К.: НТУ, 2017. – 11 с.

2018 рік

27. Методичні вказівки та програма проведення виробничої практики для студентів денної форми навчання, перший рівень вищої освіти: ступінь – бакалавра, галузь знань 12 «Інформаційні технології», освітня програма «Інженерія програмного забезпечення», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Гавриленко В.В., Вітер М.Б., Шумейко О.А., Комісаренко О.С. – К.: НТУ, 2018. – 21 с.

2019 рік

28. Методичні вказівки та програма проведення переддипломної практики для студентів денної форми навчання, перший рівень вищої освіти: ступінь – бакалавра, галузь знань 12 «Інформаційні технології», освітня програма «Інженерія програмного забезпечення», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Гавриленко В.В., Вітер М.Б., Шумейко О.А., Ковальчук О.П. – К.: НТУ, 2019. – 17 с.

29. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів денної форми навчання, перший рівень вищої освіти: ступінь – бакалавра, галузь знань 12 «Інформаційні технології», освітня програма «Інженерія програмного забезпечення», спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Гавриленко В.В., Зубрецька Н.А., Вітер М.Б., Сілантьєва Ю.О., Шумейко О.А., Донець В.В. – К.: НТУ, 2019. – 36 с.