Баранов Георгій Леонідович

Професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії навігації та управління рухом
Народився 13 вересня 1941 року. У 1958 році закінчив середню школу. У 1963 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом "Електричні мережі та системи" та здобув кваліфікацію інженера-електрика з відзнакою.

Трудову діяльність було розпочато у 1963 р. в Інституті електротехніки Академії наук УССР (з 1964 р. – інститут електродинаміки АН УССР). У 1965р. вступив в аспірантуру інституту електродинаміки АН УССР. Після закінчення аспірантури у 1969 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. З серпня 1970 р. працював на посаді старшого наукового співробітника інституту електродинаміки АН УССР. У 1980 р. рішенням Президії АН СРСР було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.14.02 "електричні станції (електрична частина), мережі і системи та управління ними". В 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук по спеціальностям 05.14.02 та 05.13.16 "Використання обчислювальної техніки математичного моделювання та математичних методів по галузям (технічні науки)" за класифікацією ВАК України відповідно 05.09.03 та 05.13.06.

З 1994 р. по 1997 р. працював начальником відділу Національної космічної агенції України. З 1997 р. працює заступником директора по науковій роботі НДІ "Квант-Навігація" (з 2002 р. Центральний НДІ навігації і управління Міністерства промислової політики України). З вересня 2001 р. по 2005 р. за сумісництвом працював на посаді професора кафедри обчислювальної техніки Національного авіаційного університету. З вересня 2005 р. працював на посаді професора кафедри транспортного права, системного аналізу та логістики за сумісництвом. З 2006 року по теперішній час працює на посаді професора кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету.

Загальна трудовий стаж 56 років у тому числі педагогічний стаж 18 років у вузах України.

Викладає дисципліни: "Комп’ютерні мережі та телекомунікації", "Телекомунікаційні технології на транспорті", "Case-технології", "Основи синергетики", тощо.
Керує підготовкою до захисту дипломних робіт спеціалістів та магістрів за напрямом "Комп'ютерні науки". Є науковим керівником аспірантів.

Автор понад 250 друкованих наукових та науково-методичних робіт у тому числі 4-х учбових посібників. В теперішній час проводить впровадження наукового напряму, що пов'язане з розробкою прогресивних інформаційно-обчислювальних технологій на базі радіонавігаційних та супутникових комплексів для інноваційних транспортних засобів та інших рухомих об'єктів.

Захоплюється бігом, плаванням, туризмом.
    За останні роки має 4 патенти:
  1. Патент на корисну модель № 34951 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. - Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.
  2. Патент № 46616 України, МПК G 06 F 7/544, G 06 F 7/548. Пристрій для обчислення гіперболічного тангенса / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. - № u200907996; заявл. 29.07.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.
  3. Патент № 124298 України, МПК G 06 F 7/00, G 06 F 17/00, B63H 25/00. Спосіб забезпечення безаварійного руху водного транспортного засобу в зоні підвищеного ризику в режимі реального часу / Тихонов І.В., Баранов Г.Л., Носовський А.М., Доронін В.В.- № u201800506; заявл. 18.01.2018; опубл. 26.03.2018. Бюл. № 6/2018.
  4. Патент № 127695 України, МПК G 09 B 9/00. Комплексний тренажер оператора повітряного судна / Баранов Г.Л., Горішна І.Я., Габрук Р.А.- № u201807004; заявл. 22.06.2018; опубл. 10.08.2018. Бюл. № 15/2018.