Івохін Евген Вікторович

Професор кафедри інформаційних систем і технологій за сумісництвом, доктор фізико-математичних наук, професор.
Народився 19 лютого 1960 року. Росіянин. У 1977 роцi закiнчив середню школу з золотою медаллю і вступив на факультет кібернетики Київського державного унiверситету iм.Т.Г.Шевченка, який закiнчив у 1982 роцi за спецiальнiстю "прикладна математика".

У 1982-1991 роках працював у НДЧ Київського державного унiверситету iм.Т.Г.Шевченка, з 1991 - доцент кафедри теорії автоматизованих систем, з 2015 - професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету кібернетики (зараз - комп'ютерних наук та кібернетики) Київського національного унiверситету імені Тараса Шевченка. У 1986 році захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.01.09 - математична кібернетика. Тема дисеpтації - "Развитие аппарата оптимальных функций Ляпунова и его применение для оценивания качественных характеристик сложных систем".
У 2012 захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 - системний аналiз i теорiя оптимальних рішень. Тема дисеpтації - "Методи аналізу нечітких багатомірних динамічних систем".
У 1995 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії автоматизованих систем, а у 2017 році - вчене звання професора кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного унiверситету імені Тараса Шевченка.

Викладав курси лекцiй з дисциплін "Сучасні інформаційні технології", "Сучасні технології програмування", "Архітектура обчислювальних систем", "Системи з інтелектуальними технологіями". На даний момент читає лекції, проводить лабораторні заняття з дисциплін "Моделі саморганізації систем", "Математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень", "Статистичні методи інтелектуального аналізу даних", "Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі" тощо.

Є автором понад 100 наукових праць, понад 10 навчально-методичних pозpобок тa навчальних посібників. Керує науковою роботою трьох аспірантів денної форми навчання, має чотирьох захищених кандидатів наук. Сфери наукових досліджень – сучасні інформаційні технології та їх застосування, теорія прийняття рішень (прийняття рішень в умовах невизначеності та нечіткої інформації).

Захоплюється баскетболом і футболом. Член ветеранської баскетбольної команди університету.