Рекомендована література з навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання на посібники

1

Iсторiя України та української культури Посібники

2

Українська мова (за професійним спрямуванням) Посібники

3

Фiлософiя Посібники

4

Іноземна мова Посібники

5

Економiчна теорія Посібники

6

Полiтолого-соціологічний курс Посібники

7

Математичний аналіз Посібники

8

Аналітична геометрія та лінійна алгебра Посібники

9

Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика Посібники

10

Основи охорони праці та безпеки людини Посібники

11

Фізика (вибрані розділи) Посібники

12

Конструювання програмного забезпечення Посібники

13

Комп'ютерна дискретна математика Посібники

14

Професійна практика програмної інженерії Посібники

15

Основи програмної інженерії Посібники

16

Основи програмування Посібники

17

Об'єктно-орієнтоване програмування Посібники

18

Групова динаміка і комунікації Посібники

19

Бази даних Посібники

20

Людино-машинна взаємодія Посібники

21

Комп'ютерна графіка Посібники

22

Архітектура комп`ютера Посібники

23

Операційні системи Посібники

24

Проектний практикум Посібники

25

Емпіричні методи програмної інженерії Посібники

26

Аналіз вимог до програмного забезпечення Посібники

27

Програмування в Інтернет Посібники

28

Архітектура та проектування програмного забезпечення Посібники

29

Якість програмного забезпечення та тестування Посібники

30

Менеджмент проектів програмного забезпечення Посібники

31

Організація комп'ютерних мереж Посібники

32

Безпека програм та даних Посібники

33

Англійська мова (за професійним спрямуванням) Посібники

34

Моделювання та аналіз програмного забезпечення Посібники

35

Офісні інформаційні технології Посібники

36

Супутнікові системи навігації і зв'язку на транспорті Посібники

37

Web-технології та Web-дизайн Посібники

38

Технології захисту інформації Посібники

39

Системи управління базами даних Посібники

40

Інтелектуальний аналіз даних Посібники

41

Програмування алгоритмічною мовою Python Посібники

42

Методи та системи штучного інтелекту Посібники

43

Технології розподілених систем та паралельних обчислень Посібники

44

Інтернет технології в транспортних системах Посібники

45

Проектування інформаційних систем на транспорті Посібники

46

Алгоритми та структури даних Посібники

47

Екологічний моніторінг на транспорті Посібники

48

Чисельні методи Посібники

49

Геоінформаційні системи на транспорті Посібники

50

Телекомунікаційні технології інтелектуальних транспортних систем Посібники

51

Системний аналіз Посібники

52

Додаткові розділи чисельного аналізу Посібники

53

Системи менеджменту інформаційної безпеки на транспорті Посібники

54

Комп'ютерне моделювання в економіці транспортної галузі Посібники

55

Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації Посібники

56

Інформаційні системи на транспорті Посібники

57

Економіка програмного забезпечення Посібники

58

Програмне забезпечення підприємств автотранспортної галузі Посібники

59

Технології штучних нейронних мереж Посібники

60

Стандартизація продукції та послуг Посібники

61

Інформаційні системи в управлінні об'єктами дорожньо-транспортного комплексу Посібники

62

Теорія прийняття рішень Посібники

63

Математичні методи оптимізації Посібники

64

Управління IT-проектами в транспортній галузі Посібники

65

Розумний транспорт та інтегровані інтелектуальні транспортні системи Посібники

66

Цифрова інфраструктура на транспорті Посібники

67

Англомовна бізнес-комунікація Посібники

68

Авторське право Посібники

69

Чинники працевлаштування і кар'єрного зросту Посібники